Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WIJZENBEEK BEROEPSKLEDING  B.V.

Artikel 1. Algemene bepalingen
Gebruiker van deze voorwaarden is Wijzenbeek Beroepskleding B.V., (hierna te noemen: “Wijzenbeek”), gevestigd te (6413 GE) Heerlen aan het adres Ganzeweide 231 en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 14032956.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van zaken en of het verrichten van diensten, alsmede op leveringen en opleveringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes
Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte of in prijscouranten of voorraadopgaven zijn gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomsten

 1. Overeenkomsten tot levering van producten komen tot stand door een schriftelijke opdracht van de koper aan Wijzenbeek en door schriftelijke aanvaarding van de opdracht daarvan door Wijzenbeek.
 2. Alle orders, ook voor zover zij door agenten en/of andere tussenpersonen/wederverkopers zijn aangenomen binden Wijzenbeek eerst, nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5. Levering

 1. Levertijden worden slechts bij benadering aangegeven. De opgegeven termijnen zijn in geen enkel geval fatale termijnen. Bij overschrijding van een opgegeven termijn kan de koper te dier zake slechts vorderingen jegens Wijzenbeek instellen, nadat Wijzenbeek door de koper bij aangetekend schrijven in gebreke is gesteld.
 2. Wanneer verkochte zaken of aangeboden diensten, na aan de koper te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken tot zijn beschikking. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na voornoemde periode heeft Wijzenbeek het recht, hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 6. Prijzen

 1. De door Wijzenbeek vrijblijvend opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW of andere overheidsheffingen en verzend- en administratiekosten.
 2. Prijzen zijn zonder aftrek of korting, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, dient volledige betaling contant of op een door Wijzenbeek aan te wijzen bankrekening te worden verricht bij de levering van de goederen of onmiddellijk na het verrichten van diensten.
 2. Wij zijn gerechtigd te allen tijde van de koper gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het alsdan verschuldigde bedrag te vorderen.
 3. Bij aankopen op rekening, welke uitsluitend geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Wijzenbeek, dient betaling te zijn ontvangen binnen 30 dagen na factuurdatum, mits schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Indien de koper niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, of enige andere bepaling van de overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, is het verschuldigde zonder sommatie of ingebrekestelling - ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling  terstond opeisbaar, met inbegrip van een verhoging van 1% per maand, gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenende), over het bruto- factuurbedrag, tot aan het tijdstip van voldoening, onverminderd het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding jegens de koper.
 5. Wanneer Wijzenbeek genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso te geven aan derden is Wijzenbeek gerechtigd aan de koper een vergoeding te berekenen wegens de gemaakte buitengerechtelijke proceskosten (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) van tenminste 15% van de bruto-factuurwaarde (met een minimum van 250,- euro), dit alles behoudens de proceskosten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Wijzenbeek is niet aansprakelijk voor elke tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst indien deze tekortkoming volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan Wijzenbeek kan worden toegerekend. Een tekortkoming in de nakoming kan Wijzenbeek in ieder geval niet worden toegerekend in het geval van buitensporig ernstige storingen in het productieproces, oorlog - ook buiten Nederland -, oproer, epidemieën, uitzonderlijke transportmoeilijkheden, werkstaking en uitsluiting.
 2. Wijzenbeek is niet aansprakelijk voor een onjuist of onoordeelkundig gebruik van geleverde zaken. Indien zaken worden besteld voor een specifiek doel, dan is Wijzenbeek niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij een ander gebruik dan voor dit doel, terwijl de opdrachtgever er voor in dient te staan dat de door hem opgegeven specificaties juist en volledig zijn. Ten aanzien van door opdrachtgever opgegeven specificaties draagt deze het volledige risico.
 3. Noch Wijzenbeek, noch personen die bij Wijzenbeek werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens de koper aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade.
 4. Wijzenbeek is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de koper of door hem ingeschakelde derden niet aan hun verplichtingen hebben voldaan.
 5. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de koper uit welke hoofde ook jegens Wijzenbeek, vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Wijzenbeek kan aanwenden.

Artikel 9. Garantie

 1. Gedurende een nader overeen te komen periode na levering verleent Wijzenbeek aan de koper garantie voor materiaal en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Deze garantie geldt niet, indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten.
 2. Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- respectievelijk importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
 3. De garantie geldt niet:
  1. indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
  2. indien Wijzenbeek in overeenstemming met de opdracht gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert;
  3. indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond;
  4. indien niet alle voor het gebruik van de producten gegeven andere instructies en andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen.
 4. Indien producten ter bewerking, reparatie e.d. worden verstrekt, wordt alleen garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van opgedragen bewerking. Voor onderdelen welke Wijzenbeek niet zelf vervaardigd, verleent Wijzenbeek niet meer garantie dan door haar leveranciers wordt gegeven.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Wijzenbeek, totdat alle vorderingen van Wijzenbeek, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
 2. Zolang het eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf of beroep.
 3. De koper is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Wijzenbeek te bewaren en/of in gebruik te nemen.
 4. Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Wijzenbeek gerechtigd de goederen terug te nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn. Dit vermindert niets aan de overige rechten die Wijzenbeek toekomen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 5. De koper is gehouden op het eerste verzoek van Wijzenbeek:
  1. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- , ontploffings- en waterschade en tegen diefstal. En op verzoek de polis van deze verzekering ter inzage te geven.
  2. alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Wijzenbeek op wettelijk voorgeschreven wijze.
  3. de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij doorverkoop van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Wijzenbeek op de wettelijk voorgeschreven wijze.

Artikel 11. Reclames

 1. De controle op de hoeveelheid van het geleverde rust op de koper. Indien niet terstond na ontvangst over de afgeleverde hoeveelheden wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden op vrachtbrieven, afleveringsbonnen, of dergelijke documenten als juist erkend.
 2. Reclames ten aanzien van geleverde goederen dienen binnen 8 dagen, na ontvangst schriftelijk bij Wijzenbeek te worden ingediend, bij gebreke waarvan de koper wordt geacht het gekochte of geleverde te hebben geaccepteerd. Na gebruik of verwerking van door Wijzenbeek geleverde goederen worden deze geacht door de koper te zijn goedgekeurd.
 3. Zichtbare gebreken in aantallen/hoeveelheid dienen terstond na constatering,  door de koper bij Wijzenbeek schriftelijk te worden gemeld. Zichtbare gebreken, anders dan in aantallen/hoeveelheden dienen binnen 8 dagen schriftelijk bij de koper te worden gemeld.
 4. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Wijzenbeek.
 5. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de gedane bestellingen bestaan.
 6. Reclames geven de koper geen recht om betaling over het niet-betwiste deel van de vordering op te schorten.

Artikel 12. Geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van  Rechtbank Limburg.

Contact & locatie

Postadres
Postbus 5025
6401 GA Heerlen
info@wijzenbeek.nl
Bezoekadres
Ganzeweide 231
6413 GE Heerlen
T +31 45 522 07 69
Contact & route »
Wijzenbeek Beroepskleding BV

Bestel veilig en snel

Wij leveren snel en direct uit voorraad. Online bestellen is veilig én eenvoudig.

Betaalopties

Klantenservice »

www.wijzenbeek.nl maakt gebruik van cookies - lees meer Sluit deze melding Sluit deze melding